Wsparcie dla Ukrainy

W związku z toczącym się konfliktem militarnym w Ukrainie Fundacja im. Józefa Oleksego, realizując swoje cele statutowe, rozszerzyła swoją działalność o wsparcie pomocowe i rozowjowe dla mieszkańców, władz samorządowych i państwowych Ukrainy oraz podmiotów i instytucji zagranicznych w formach opisanych poniżej.

Nasze cele

Naszym priorytem jest działalność analityczna, doradcza i edukacyjna, obejmująca sytuację gospodarczą i społeczną w Ukrainie. W obliczu toczącego się konfliktu militarnego, szczególnie istotne jest zintensyfikowane promowanie wartości demokratycznych i europejskich w kontrze do autorytarnych form sprawowania władzy, sprzyjających agresywnym zachowaniom państw. Szczególnie istotnego znaczenia nabrało zacieśnienie współpracy państw europejskich w celu niesienia szeroko rozumianej pomocy ofiarom konfliktu oraz uniemożliwienia powstaniu konfliktów zbrojnych w przyszłości.

działalność doradcza

działalność analityczna

działalność edukacyjna

Formy naszej aktywności

Analizy sytuacji gospodarczej i społecznej.

Fundacja na bieżąco prowadzi analizy sytuacji gospodarczej i społecznej w różnych regionach Ukrainy i we wszelkich sferach życia społecznego. W naszych pracach korzystamy z pomocy ekspertów z różnych krajów i instytucji krajowych i międzynarodowych. Dzięki aktywnej współpracy z organami władzy publicznej Ukrainy oraz środowiskami naukowymi i biznesowymi jesteśmy w stanie szybko i rzetelnie przeprowadzić nasze badania.

Prognozy sytuacji gospodarczej i społecznej. Planowanie strategiczne.

Odbudowa Ukrainy stanie się po zakończeniu konfliktu zbrojnego najistotniejszym wyzwaniem dla wspólnoty miedzynarodewej. Fundacja już teraz prowadzi monitoring planów i prognoz przygotowywanych przez władze centralne i samorządowe Ukrainy. W tym celu wykorzystujemy również plany UE i innych państw oraz organizacji na świecie. Bierzemy udział w konferencjach i grupach roboczych zajmujących się zagadnieniami odbudowy państwa oraz prowadzimy aktywny dialog z przedsiębiorcami z różnych krajów.

Doradztwo na rzecz zainteresowanych podmiotów gospodarczych i instytucji.

Fundacja prowadzi celowe i szczegółowe analizy na rzecz zainteresowanych instytucji, dotyczące konkretnych zagadnień branżowych i terytorialnych w Ukrainie. Zainteresowanym podmiotom pomagamy również w prowadzeniu bezpośrednich rozmów z wybranymi instytucjami w Ukrainie i na świecie. Doradzamy w podejmowaniu decyzji biznesowych i humanitarnych.

Aktywizacja młodzieży

Przygotowując analizy sytuacji i programów pomocowych w Ukrainie, staramy się korzystać z udziału młodych naukowców i aktywistów. W ten sposób poszerzamy spektrum naszych badań i równocześnie umożliwiamy młodym ludziom samorealizację w ramach naszych projektów. W tym trudnym czasie, dzięki pracy badawczej mogą się oni twórczo realizować, czują się potrzebni i działają produktywnie na rzecz swojego państwa.

Informowanie społeczeństw oraz organów państwowych i instytucji europejskich.

Fundacja prowadzi działalność informacyjną o społecznych i gospodarczych zdarzeniach w Ukrainie. Bez rzetelnej wiedzy na temat panującej sytuacji i krótko oraz średniookresowych prognoz, nie można świadczyć odpowieniej pomocy na rzecz potrzebujących, ani planować strategicznych działań w celu odbudowy państwa. Dlatego Fundacja informuje na bieżąco odpowiednie instytucje europejskie oraz organizacje o bieżącej sytuacji i przewidywanych zmianach w przyszłości.

Platforma wymiany informacji i know-how

Fundacja planuje wraz z lokalnymi i międzynarodowymi firmami IT utworzenie zaawansowanej technologicznie platformy online w celu wymiany informacji, know-how oraz edukacji społeczeństwa zarówno w Ukrainie jak i na świecie. Poza działaniami nakierowanymi na bieżącą działalność analityczną, platforma będzie miała na celu szerzenie wartości demokratycznych i europejskich.

Pomoc humanitarna

Fundacja nie zajmuje się bezpośrednio niesieniem pomocy humanitarnej, ale dzięki rozeznaniu wśród instytucji publicznych oraz organizacji pożytku publicznego w Ukrainie oraz na świecie, jesteśmy w stanie wskazać wiarygodne instytucje, które najefektywniej przyjmą i rozdysponują pomoc danego rodzaju na konkretne cele. Posiadamy bazę danych sprawdzonych organizacji bezpośrednio specjalizujących się m.in. w pomocy dla dzieci, zwierzęt, osób starszych, służby zdrowia i szpitali oraz stowarzyszeń lgbtqia+.

Networking

Realizując swoje cele Fundacja ściśle współpracuje z organami samorządu i administracji państwowej Ukrainy, ze środowiskami akademickimi i eksperckimi oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki temu nasze analizy są wiarygodne i aktualne. Pozostając w stałym i bezpośrednim kontakcie z decydentami po stronie ukraińskiej oraz w instytucjach międzynarodowych, mamy możliwość szybkiego i wiarygodnego aktualizowania przygotowywanych przez nas materiałów.